หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหาร
บุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
เทศบาลตำบลเกษไชโย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
นายสุรศักดิ์ พัฒนะ
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ ทต.เกษไชโย

“ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา เพื่อประชาชนมีสุขยั่งยืน”
 
 
พันธกิจ
 

จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจในระดับฐานราก ส่งเสริมการท่องเที่ยว
สร้างรายได้แก่ ประชาชนเพิ่มขึ้น

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่น

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพและน่าอยู่
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 
แนวทางที่ 1 จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพาณิชย์
และการบริการ
แนวทางที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพ
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
 
แนวทางที่ 1 การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น
แนวทางที่ 2 การสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็ง
แนวทางที่ 3 การบริหารการจัดการด้านสังคมสงเคราะห์
และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
 
แนวทางที่ 1 การบริหารการจัดองค์กรการศึกษาและ
องค์ความรู้
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง-การบริหาร
 
แนวทางที่ 1 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นำท้องถิ่น
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางที่ 1 การบริหารการจัดองค์กรและพัฒนาระบบ
บริการสาธารณสุข
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
แนวทางที่ 4 การบริหารจัดการปัญหาและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
089-210-2312

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10