หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเกษไชโย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหาร
บุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายสุรศักดิ์ พัฒนะ
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 
 
  โครงสร้างองค์กร  
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลเกษไชโย
 
โครงสร้างคณะผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างสมาชิกสภาเทศบาล
 
นายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
รองนายกเทศมนตรี
 
เลขานุการนายกเทศมนตรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ประธานสภาเทศบาล
 
รองประธานสภาเทศบาล
 
เลขานุการสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภา เขต 1
 
สมาชิกสภา เขต 2
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัดเทศบาลตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
- งานตรวจสอบภายใน
 
รองปลัดเทศบาลตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
1.1 ฝ่ายปกครอง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎร
- งานสวัสดิการสังคม
พนักงานเทศบาล
1. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
2. หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) ว่าง
3. นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ (1)
4. เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน (1)
5. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ชำนาญงาน (1)
พนักงานจ้าง
1. คนงานทั่วไป (1)
2. พนักงานขับรถยนต์ (2) ว่าง
 
2.1 ฝ่ายบริหารงานการคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
- งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานระเบียบการคลัง
พนักงานเทศบาล
1. ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1)
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1) ว่าง
3. นักวิชาเงินและบัญชี ปฏิบัติการ (1)
4. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1) ว่าง
5. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1) ว่าง
 
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
 
กองสาธารณสุขฯ
ผู้อำนวยการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
 
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานการโยธา
- งานกิจการประปา
- งานสาธารณูปโภค
- งานธุรการ
พนักงานเทศบาล
1. ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) ว่าง
2. วิศวกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1) ว่าง
3. นายช่างโยธา ชำนาญงาน (1)
4. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1) ว่าง
พนักงานจ้าง
1. พนักงานขับรถตักฯ (1) ว่าง
2. พนักงานขับรถกระเช้า (1) ว่าง
 
 
 
 
 
 
 
4.1 ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
- งานสุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
พนักงานเทศบาล
1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
(1) ว่าง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)
(1) ว่าง
3. นักวิชาการสาธารณสุข
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน (1)
5. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1) ว่าง
 
กองยุทธศาสตร์ฯ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
 
5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
- งานนิติการ
- งานธุรการ
พนักงานเทศบาล
1. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) ว่าง
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) ว่าง
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ (1)
4. นิติกร ชำนาญการ (1)
5. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1) ว่าง
 
 
 
 
 
6.1 ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น)
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานบริหารงานศึกษา
- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานธุรการ
- งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลเกษไชโย
พนักงานเทศบาล
1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1) ว่าง
3. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
/ชำนาญการ (1) ว่าง
4. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
/ชำนาญงาน (1) ว่าง
5. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1) ว่าง
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
089-210-2312

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10