หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
...........................
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 
 
  การประเมินประสิทธิภาพององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
32. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น
  1. การคำนวณวงเงินร้อยละ 3 ที่สามารถ จะใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด ที่มีตัวอยู่จริง (รวมผู้ที่ไปช่วยราชการองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นด้วย) ให้ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม หรือ วันที่ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี
  2. จำนวนร้อยละที่จะไว้ใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนท้องถิ่น แต่ละคนในแต่ละครั้งไม่เกินร้อยละ 6 ของฐาน ในการคำนวณของแต่ละคน
  3. มีการประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่างช้าที่สุดพร้อมกับการมีคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
  4. การเกลี่ยเงินจะต้องเกลี่ยภายในกลุ่มอันดับเงินเดือนเดียวกันเท่านั้น
  5. หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน
33. ระดับความสำเร็จของการบันทึก ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้าง ในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
  ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติ แสดงข้อมูลในระบบ ดังนี้
 
1. ระบบแผนอัตรากำลังสามปี ให้ตรวจสอบโครงสร้างส่วนราชการ กรอบอัตรากำลังทั้งหมด ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระบุผู้ครองตำแหน่งหรืออัตราว่าง
 
2. ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการสามัญ และระบบ ก.พ.7 ครู ให้ตรวจสอบข้อมูล และรูปถ่ายจากบัตรประจำตัวประชาชน คำสั่งตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม การถูกลงโทษวินัย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว และอื่น ๆ ที่กำหนด
 
3. ระบบประมวลผลและรายงาน ให้ตรวจสอบข้อมูล และจำนวนบุคลากรว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันหรือไม่ ทั้งนี้ ตามคู่มือการตรวจสอบ และวิธีการที่กำหนด
  หน่วยที่ 3 คุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตกับการทำงาน
34. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ น่าทำงาน
  1. นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
  2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า สถานที่ทำงาน มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ น่าทำงานตามที่กำหนดไว้
  3. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  หน่วยที่ 4 การดำเนินกิจการสภาท้องถิ่น
35. การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบฯให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
  ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเปิดข้อมูลจากระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตรงที่ระบบรายงานผู้ดำรงตำแหน่ง หัวข้อ “รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในเว็บไซต์ http://ele.dla.go.th โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบ
36. ในปี พ.ศ. 2563 ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารท้องถิ่น ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญทุกสมัย และทุกครั้ง
  1. รายงานการประชุม ฯ
  2. เอกสารการมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม
  3. หลักฐานการลงชื่อเข้าร่วมประชุม
 
<< หน้าแรก...     3      4      5      6     (7)     8      9      10      11     ....หน้าสุดท้าย >> 38
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  "ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต
  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
  เพื่อประชาชนมีสุขยั่งยืน”
   
  วิสัยทัศน์ ทต.เกษไชโย
   
 
เทศบาลตำบลเกษไชโย

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
089-210-2312

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10