หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลเกษไชโย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายสุรศักดิ์ พัฒนะ
นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย
 
 
 
  การประเมินประสิทธิภาพององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 
LPA ปี พ.ศ.2564
 
187. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.
  1. เอกสารหรือหลักฐานหรือรายการที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสามารถพิมพ์ออกจากระบบ ITAS
  2. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอื่นเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA
188. ระดับคะแนนและระดับผลการประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. บันทึกผลคะแนนและข้อเสนอแนะการประเมิน ITA เสนอผู้บริหารท้องถิ่น
  3. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอื่นเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA
189. ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1. บันทึก ผลคะแนน OIT ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจากการประเมิน ITA ที่แสดงในระบบ ITAS และความเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  2. เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน หรือหลักฐานอื่นเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับ ผลคะแนน ITA
  3. นำลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
190. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
  1. ตรวจสอบการให้บริการช่องทางแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือช่องทางอื่น เช่น ทางไปรษณีย์ กล่องรับความคิดเห็น เป็นต้น
  2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรายงานผล การดำเนินการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และแจ้งข้อมูลให้กับจังหวัดและให้จังหวัดรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบทุก ๆ 3 เดือน
  3. ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา เช่น รูปถ่าย การประชุมหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว
  4. หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำ ทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 
<< หน้าแรก...     34      35      36      37     (38)  
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
  รับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
  "ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต
  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา
  เพื่อประชาชนมีสุขยั่งยืน”
   
  วิสัยทัศน์ ทต.เกษไชโย
   
 
เทศบาลตำบลเกษไชโย

 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
089-210-2312

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10